top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Decentralizacja przedsiębiorstw

  Zwiń Definicja

  Przekazywanie części uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania znajdujące się w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zaletami decentralizacji są skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstwa na zmiany, większe zaangażowania kierownictwa niższego szczebla w proces zarządzania oraz skrócenie procesu decyzyjnego. Wadami decentralizacji przedsiębiorstwa są natomiast: niebezpieczeństwo autonomizacji celów i dezintegracji, problemy z podziałem kompetencji w relacjach z centrum oraz dublowanie niektórych funkcji. Efektem decentralizacji przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności.

 • Dochód

  Zwiń Definicja

  Różnica między osiąganymi w określonym czasie przychodami przedsiębiorstwa a kosztami ich uzyskania. Dochód można podzielić na:

  • dochód brutto, czyli przed opodatkowaniem,
  • dochód netto, po odliczeniu odpowiednich podatków.
 • Dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

  Zwiń Definicja

  Znormalizowana dokumentacja cen transferowych DCT UE składać się ma z dwóch głównych części:

  • dokumentacji podstawowej oraz
  • dokumentacji odnoszących się do poszczególnych krajów.

  Dokumentacja podstawowa powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstwa i przedstawiać ogólny opis grupy przedsiębiorstw międzynarodowych oraz jej systemu cen transferowych.

  Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju stanowić ma natomiast uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji podstawowej w zakresie konkretnej, dokumentowanej transakcji. Dopiero całość złożona z tych dwóch części stanowi dokumentację podatkową dla danego państwa członkowskiego.
  więcej…

 • Dokumentacja podatkowa

  Zwiń Definicja

  Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przepisami podatkowymi i obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w oparciu o następujący zakres informacji:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • opis metody i sposobu kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
   więcej…
 • Dywidenda

  Zwiń Definicja

  Dywidenda jest dochodem akcjonariusza lub udziałowca spółki kapitałowej uzyskanym w związku z posiadanymi przez niego akcjami lub udziałami. Wysokość dywidendy jest wyliczana na podstawie rocznego zysku spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (w przypadku spółki akcyjnej) lub zgromadzenie wspólników (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

 • Działalność akcjonariusza/ udziałowca

  Zwiń Definicja

  Działalność wykonywana przez członka grupy przedsiębiorstw międzynarodowych (na ogół spółkę matkę lub regionalną spółkę portfelową) jedynie z tytułu posiadania udziału w kapitale jednego lub licznych innych członków grupy, tzn.
  w charakterze akcjonariusza lub udziałowca.

 • Działalność pożytku publicznego

  Zwiń Definicja

  Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

 • Dzień bilansowy

  Zwiń Definicja

  Przez dzień bilansowy rozumie się dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

 • Dźwignia finansowa

  Zwiń Definicja

  Dźwignia finansowa jest sposobem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Definiuje relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego w strukturze kapitałów przedsiębiorstwa. Udział zadłużenia w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa wpływa na rentowność kapitałów własnych, podnosząc ją lub obniżając w zależności od kosztu kapitałów obcych i od zysku, jaki mogą wypracować. Dźwignię finansową warto stosować, jeśli dofinansowanie kapitałem obcym pozwoli zwiększyć zyski przedsiębiorstwa w stopniu zapewniającym spłatę kosztów pozyskania kapitału.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991