Metoda podatkowa

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Formy porównania cen w MPCN

Porównania cen dokonuje się w dwóch formach:

  • wewnętrznego porównania cen – przeprowadzanego na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi,
  • zewnętrznego porównania cen – przeprowadzanego na podstawie cen, jakie stosują
    w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty.

Wewnętrzne oraz zewnętrzne porównanie cen uznaje się za porównywalne, jeżeli żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic.

Zastosowanie MPCN

Oszacowanie potencjalnego wpływu różnic między transakcjami na cenę jest szczególnie trudne w przypadku występowania różnic między przedmiotami transakcji. Dlatego MPCN można stosować w przypadku produktów niezróżnicowanych, np. towarów giełdowych czy surowców, gdzie ewentualne różnice marki i cech indywidualnych produktów nie powinny mieć zasadniczego wpływu na cenę transakcji. Konieczne jest też by podmioty, które uczestniczyły w porównywanych transakcjach, pełniły w nich zbliżone funkcje i ponosiły porównywalne ryzyko.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Badanie porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 3 Metody weryfikacji cen  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wzór matematyczny: nie ma wzoru matematycznego opisującego metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej.