Usługi

Organizacje międzynarodowe

Międzynarodowe organizacje rządowe (IGOs)Organizacje międzynarodowe rządowe to zorganizowane związki przynajmniej trzech państw utworzone na mocy umów międzynarodowych. Powoływane są dla realizacji określonych w dokumentach założycielskich (zwyczajowo w statucie) celów działania.Organizacje międzyrządowe charakteryzuje podmiotowość prawnomiędzynarodowa, co oznacza, że mogą one posiadać i zaciągać we własnym imieniu prawa i obowiązki w prawie międzynarodowym. Wyraża się to przede wszystkim w możliwości zawierania umów […]