Raportowanie według krajów (Country-by-country reporting)

Podmioty krajowe, których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 EUR mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie (tzw. country-by-country reporting).

Sprawozdanie to składane jest na formularzu CIT-CBC . Podmiot przekraczający ww. próg 750 mln EUR zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji lokalnej wraz z analizą cen transferowych (analizą porównywalności) oraz dokumentacji grupowej.

Obowiązek składania CbC został wprowadzony w polskim prawie podatkowym 1 stycznia 2016 roku. Jego głównym założeniem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Kraje należące do OECD wraz z krajami z grupy G20 opracowały 15 działań BEPS. Zgodnie z ustaleniami działania te miały służyć przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania oraz transferowi zysku. W ich wyniku wspomniane kraje zobowiązały się do implementacji w swoich przepisach prawnych obowiązku raportowania CbC. Raportowi CBC-R oraz powiadomieniu CBC–P podlegają podmioty realizujące wewnątrzgrupowe transakcje, których wartość skonsolidowanych przychodów przekroczyła w roku poprzedzającym dokumentowany rok, kwotę 3 250 000 000 zł lub 750 000 000 Euro. Różnicą pomiędzy CBC-R, a CBC-P jest to, iż raport CBC-R powinna składać jednostka dominująca z grupy podmiotów powiązanych, mająca siedzibę w Polsce.

Raport ten zawiera informacje na temat danych identyfikacyjnych wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy powiązanych podmiotów. Ponadto powinien zawierać szczegółowe informację o podmiotach wchodzących w skład grupy, takie jak osiągane przychody w dokumentowanym roku obrotowym, liczba zatrudnionych pracowników, zapłacony oraz należny podatek dochodowy, wysokość kapitału podstawowego.

Do końca 12 miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego podatnik zobowiązany jest do elektronicznego przekazania raportu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast powiadomienie CBC – P składane jest przez każdego członka grupy podmiotów powiązanych. Powiadomienie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.