Elementy dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2019 roku dokumentacja cen transferowych sporządzana jest na dwóch poziomach:

 1. Lokalna dokumentacja cen transferowych,
 2. Grupowa dokumentacja cen transferowych.

Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file)

Opis podmiotu powiązanego:

 1. opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego
 2. opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego

Opis transakcji, w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów:

 1. przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej
 2. informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej
 3. analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego
 4. sposób kalkulacji wynagrodzenia, wraz z przyjętymi założeniami
 5. wartość transakcji kontrolowanej, z podziałem na kontrahentów
 6. otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności
 7. umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej
 8. porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczypospolita Polska lub wydane przez te administracje

Analiza cen transferowych:

 • wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru
 • wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen -transferowych, jeżeli wynika to z wskazanej metody, zastosowanej do weryfikacji cen transferowych
 • opis analizy porównawczej, lub
 • opis analizy zgodności
 • odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz (analizy porównawczej lub analizy zgodności), wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły

Od 01.01.2019 roku analiza cen transferowych jest obowiązkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Dostępne są dwie formuły przygotowania analizy cen transferowych:

Analiza porównawcza – analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych
z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych.

Jeśli sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności podatnik przygotowuje analizę zgodności.

Analiza zgodności – analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Informacje finansowe

 • zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, lub do innych informacji w nim zawartych.

Szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych określa rozporządzenie MF z dn. 21.12.2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / podatku dochodowego od osób fizycznych.

ELEMENTY DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

Dokumentacja lokalna (tzw. local file)

 1. Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2b Ustawy CIT dokumentacja podstawowa obejmuje opis transakcji lub innych zdarzeń, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanym pomiędzy podatnikiem (a także spółką niebędącą osobą prawną) i podmiotami z nim powiązanymi, zawierający:
  1. wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  2. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
  3. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
  4. opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika (lub spółkę niebędącą osobą prawną) i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  5. wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika (lub pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną)
 2. Analiza danych porównawczych (podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 10 000 000 euro lub posiadający udział w spółce osobowej, której przychody lub koszty przekroczyły ww. próg).
 3. Opis danych finansowych podatnika (lub spółki niebędącej osobą prawną) pozwalający na porównanie rozliczeń (przypom. rozliczeń pomiędzy podmiotami dot. transakcji lub innych zdarzeń) z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości.
 4. Informacje o podatniku (lub o spółce niebędącej osobą prawną), obejmujące opis:
  1. struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  2. przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
  3. realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  4. otoczenia konkurencyjnego.
 5. Dokumenty, w szczególności:
  1. umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach
  2. porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe

Dokumentacja podatkowa powinna zostać opisana w oparciu o następujący zakres informacji:

 1. Określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji z uwzględnieniem użytych aktywów i podejmowanego ryzyka,
 2. Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. Metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. Wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
 6. Określenie korzyści oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji, związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy katalog został zawarty w art. 9a ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 21, poz. 86) oraz w art. 25a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80, poz. 350) i przedstawia minimalny zakres informacji, które muszą być zawarte w dokumentacji podatkowej. W celu jak najlepszego wywiązania się z obowiązku dokumentacyjnego, podatnik powinien zawrzeć w dokumentacji również wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na opisywaną transakcję. Przykładowo dokumentacja dotycząca usług powinna zostać rozbudowana o szczegółowy opis otrzymanych usług oraz potwierdzenie, że uiszczane opłaty mają związek z wyświadczonymi usługami.