Sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest obowiązkiem formalno-prawnym wynikającym z przepisów prawa podatkowego.

Dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę bądź zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe), których wartość przekracza limity wskazane w ustawach.

Korzyści ze sporządzania dokumentacji cen transferowych

Posiadanie optymalnej wersji dokumentacji podatkowej cen transferowych zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny oraz minimalizuje:

 • ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu
 • ryzyko otrzymania grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych
 • ryzyko otrzymania dodatkowych sankcji podatkowych do 30% od nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty powstałej na skutek stosowania nieprawidłowych cen transferowych
 • ryzyko nałożenia odsetek podatkowych
 • ryzyko o charakterze karnym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze

Bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na:

 • zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie ryzyk
 • zebranie dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji
 • zaprezentowanie wszelkich okoliczności mających wpływ na zawarcie transakcji oraz na wysokość wynagrodzenia
 • spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych ustawami

Zawartość dokumentacji podatkowej cen transferowych

Dokumentacja podatkowa stanowi zbiór informacji na temat transakcji. Zawiera opis przedmiotu oraz roli podmiotów transakcji, realizowanej strategii i sposobu ustalania ceny. Musi uwzględniać następujące elementy:

 • określenie funkcji jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 • określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – dotyczy umów obejmujących świadczenia (w tym usługi) o charakterze niematerialnym.