Powstała w 2008 roku organizacja promująca i ułatwiająca wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych
i innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji podatkowej. Jednym
z obszarów zainteresowania AFP są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności procedury ich rozliczania.

Akcja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę akcyjną reprezentującym część jej kapitału zakładowego. Jest to najważniejszy spośród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału. Akcje dzieli się na: imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane.

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa można podzielić na:

  • aktywa obrotowe (majątek obrotowy),
  • aktywa trwałe (majątek trwały).
Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa zostaną zamienione na środki pieniężne lub zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub tzw. cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Aktywa obrotowe dzieli się na zapasy, należności krótkoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe.

Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, przynajmniej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres ten biegnie od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się niskim stopniem płynności.

Do grupy aktywów trwałych zalicza się:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.