Kodeks karny

art. 271 KK

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Odpowiedzialność karna może dotyczyć członków zarządu podpisujących oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji oraz warunkach transakcji odpowiadających warunkom jakie zawarłyby podmioty niepowiązane.

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przepis powyższy dotyczyć może sytuacji, w której zostaną nałożone sankcje karno-skarbowe i podatkowe wynikające z działalności konkretnej osoby fizycznej.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeśli osoba fizyczna  działająca w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach obowiązku lub uprawnienia d o jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej bądź osoba dopuszczona do działania za zgodą lub wiedzą takiej osoby, popełni przestępstwo skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym określonym w przytaczanym wyżej art. 54 KKS . Podmiot zbiorowy za takie przestępstwo skarbowe osoby fizycznej podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 5 000 000 zł nie wyższą jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym  popełniono  czyn  zabroniony  będący  podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego z sąd.