Niezwykle istotnym elementem w kontekście cen transferowych jest dokumentacja podatkowa. To formalno-prawny wymóg, który został nałożony na podatników przepisami określonego państwa. Polega on na sporządzeniu dokumentu, w którym opisuje się zgodnie z wytycznymi oraz regulacjami podatkowymi transakcję bądź sumę transakcji podlegających takiemu obowiązkowi.

Szczegółowe wytyczne oraz obowiązujące przepisy związane z dokumentacją podatkową cen transferowych odmienne są w każdym państwie. W tym dziale omówione zostały regulacje obowiązujące w Polsce, które w dużej mierze opierają się na doświadczeniach organizacji międzynarodowych czy ekspertów. Zostały tutaj zaprezentowane wytyczne OECD i PPATA, a także dyrektywy i komunikaty Unii Europejskiej.

Obowiązek dokumentacyjny w Polsce został wprowadzony do ustaw dotyczących podatku dochodowego z dniem 1.01.2001 roku (art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / art. 25 oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Obowiązek ten obejmował transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi oraz te z rezydentami krajów prowadzących szkodliwą konkurencję podatkową (czyli tzw. rajów podatkowych). Początkowo przepisy prawa podatkowego nie określały formy dokumentacji podatkowej cen transferowych, lecz jedynie wskazywały ogólne elementy, które powinny zostać w niej zawarte.

Wraz z nowelizacją przepisów, która weszła w życie z dn. 1.01.2017 roku, znacznie rozszerzono zakres obowiązków dokumentacyjnych, uzależniając go od rozmiaru prowadzonej przez podatnika działalności. Ustawodawca nadał dokumentacji określony trójstopniowy system raportowania, na który składa się lokalna dokumentacja podatkowa, grupowa dokumentacja podatkowa, raportowanie według krajów.

Ustawodawca wprowadził również cezurę czasową na sporządzenie / aktualizację dokumentacji, tj. przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego. Na podatników nałożono także obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Zmiana przepisów implikowana jest zmianami w prawie unijnym, których celem jest znalezienie wspólnego dla krajów Unii Europejskiej podejścia związanego z zakresem wymaganych dokumentacji między podmiotami powiązanymi.

Kolejna nowelizacja przepisów podatkowych weszła w życie z dniem 1.01.2019 roku. Obok zmiany elementów obligatoryjnych dokumentacji cen transferowych zmodyfikowano sposób weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego. Dodatkowo rozbudowano oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych o poświadczenie rynkowości ustalonych między stronami warunków.

Obowiązek dokumentacyjny

Regulacje dotyczące tematyki cen transferowych ulegały zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przepisy obowiązujące do dn. 31.12.2016 roku uzależniały wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego od przekroczenia wskazanych w ustawie limitów (art. 9a ustawy CIT / art. 25a ustawy PIT).

Wraz z nowelizacją przepisów ustaw podatku dochodowego, od dn. 1.01.2017 r. obowiązek dokumentacyjny określany był przy uwzględnieniu dwóch kryteriów, które musiały być spełnione kumulatywnie:

 • kryterium wysokości przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • kryterium istotności transakcji (progi transakcyjne uzależnione od wysokości przychodów / kosztów)

Z dniem 1.01.2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Obowiązek dokumentacyjny wyznaczany jest obecnie na podstawie limitów wskazanych w ustawach o PIT oraz CIT.

Opis kryteriów został przedstawiony z podziałem na poszczególne stany prawne.

Dokumentacja lokalna

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych podlegają podmioty, które w danym roku obrotowym:

 1. realizowały transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym  z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję (raje podatkowe),
 2. przekroczyły progi dokumentacyjne.

Nowy mechanizm ustalania wysokości progów dokumentacyjnych uzależniony od wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, określonej kwotowo.

Przez transakcję kontrolowaną rozumie się identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Progi dokumentacyjne ustala się dla odrębnie dla:

 • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym,
 • ­strony kosztowej i przychodowej.

Przy ocenie, czy transakcja ma charakter jednorodny należy uwzględnić następujące czynniki:

 1. jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym,
 2. kryteria porównywalności,
 3. metody weryfikacji cen transferowych,
 4. inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym ustala się bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Wartość transakcji kontrolowanej określa się na podstawie:

 1. otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego,
 2. umów lub innych dokumentów – w przypadku, gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowej,
 3. otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych powstaje po przekroczeniu progów dokumentacyjnych, które dla poszczególnych transakcji kontrolowanych wynoszą:

Lp. Rodzaj transakcji Próg dokumentacyjny
Z podmiotami powiązanymi:
1. Transakcja towarowa 10.000.000,00 zł
2. Transakcja finansowa 10.000.000,00 zł
3. Transakcja usługowa 2.000.000,00 zł
4. Inna transakcja niż określona w pkt 1-3 2.000.000,00 zł
z podmiotami z rajów podatkowych:
1. Transakcja kontrolowana 100.000,00 zł
2. Umowa spółki niebędącej osobą prawną (łączna wartość wkładów wniesionych przez wspólników) 100.000,00 zł
3. Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub inna umowa o podobnym charakterze (wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia) 100.000,00 zł
4. Należności wypłacane, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę lub zarząd w państwie i terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową 500.000,00 zł

 

Jeżeli transakcja jest wyrażona w walucie obcej, jej wartość przelicza się na złote wg kursu średniego NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Wartości transakcji określane są w wartościach netto, tj.  wartościach pomniejszonych o podatek od towarów i usług.

Przy ustalaniu wartości transakcji kontrolowanej brane są pod uwagę poniższe wartości:

Lp. Rodzaj transakcji kontrolowanej Wartość transakcji
1. pożyczki i kredyty Wartość kapitału
2. Emisja obligacji Wartość nominalna
3. Poręczenia i gwarancje Suma gwarancyjna
4. Przypisanie dochodu (straty) do zakładu zagranicznego Wartość przypisanych przychodów lub kosztów
5. Pozostałe transakcje Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej

Wyłączenie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

 1. zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polski w roku podatkowym, w którym każdy z podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie korzysta ze zwolnień podmiotowych (art.6),
  2. nie korzysta ze zwolnień związanych ze specjalną strefą ekonomiczną (art. 17 ust.1 pkt 34 i 34a),
  3. nie poniósł straty podatkowej.
 2. objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie
 3. których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem  transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 4. między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 5. w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami
 6. w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53);
 7. realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
  2. przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 8. realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
  2. przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;
 9. polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Terminy przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

do dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, za który sporządzana jest dokumentacja.

Dokumentacja grupowa

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy zobowiązani są do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • podlegają obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji oraz
 • należą do grupy podmiotów powiązanych, których skonsolidowane przychody w roku poprzedzającym dokumentowany rok obrotowy przekroczyły równowartość 200 000 000 zł.

Grupowa dokumentacja cen transferowych może zostać sporządzona przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych.

W przypadku, gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, organ podatkowy może żądać od podatnika przedłożenie grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Terminy przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych

do dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, za który sporządzana jest dokumentacja.

Raportowanie według krajów  (Country by country reporting)

Podmioty krajowe, których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 EUR mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowej sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie (tzw. country-by-country reporting). Sprawozdanie to składane jest na formularzu CIT-CBC. Podmiot przekraczający ww. próg 750 mln EUR zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji lokalnej oraz dokumentacji grupowej.

Żądanie organu przedłożenia dokumentacji przez podatnika

Dodatkowo organ podatkowy może zażądać od podatnika sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza wskazanych wyżej limitów, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń.

Powstanie obowiązku dokumentacyjnego należy rozpatrzyć w zakresie:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. obowiązek dokumentacyjny) powstaje zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (/ art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Obowiązek ten dotyczy:

 1. Podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 EUR obowiązek ten obejmuje transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu podatnika (ew. straty) lub inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) między podmiotami powiązanymi.

Podatników,

których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR co do zasady nie obejmuje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Wyjątkiem są transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Za transakcje lub inne zdarzenia mająceistotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro.

Dalsze zależności pokazuje tabela:

Wysokość przychodów Wartość transakcji/ innych zdarzeń
od 2 000 000 EUR do 20 000 000 EUR równowartość kwoty 50 000 EUR powiększona o 5 000 EUR za każdy 1 000 000 EUR przychodu powyżej 2 000 000 EUR
od 20 000 000 EUR do 100 000 000 EUR równowartość kwoty 140 000 EUR powiększona o 45 000 EUR za każde 10 000 000 EUR przychodu powyżej 20 000 000 EUR
pow. 100 000 000 EUR przekraczające 500 000 EUR

 

Powyższa tabela wskazuje, że im większy rozmiar prowadzonej działalności (tj. im wyższe przychody lub koszty), tym wyższy jest próg transakcji podlegającej obowiązki podatkowemu.

 1. Podatników, którzy dokonują (bezpośrednio lub pośrednio) zapłaty należności wynikających z transakcji lub innych zdarzeń na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową ( raje podatkowe), jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000,00 EUR.
 2. Podatników zawierających z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową umowę spółki niebędącej osobą prawną lub umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający wartość wniesionych przez wspólników wkładów lub wartość wspólnego przedsięwzięcia przekracza równowartość 20.000,00 EUR.
 3. Wspólników spółki osobowej, obowiązek dokumentacyjny odnosi się do transakcji dotyczących:
  1. umowy spółki niebędącej osobą prawną (zatem również do umowy spółki osobowej), w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro
  2. umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 50 000 euro.
 4. Podatników rozpoczynających działalność począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty przekroczyły ww. kwotę.
 5. Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został utworzony:
  1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
  2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, z tym że wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.
 6. Transakcji realizowanych między grupą producentów rolnych wpisanych do rejestru (lub wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dn. 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno) a jej członkami, chyba że dotyczą one:
 7. odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
 8. odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Kwoty wskazane w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.

Obowiązek dokumentacyjny powstaje również (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów) również za rok podatkowy następujący po roku podatkowymi, za który podatnicy byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową.

Analiza danych porównawczych

W przypadku podmiotów, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln EUR lub w przypadku podmiotów posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln EUR, poza ww. opisem obowiązek dokumentacyjny obejmuje sporządzenie tzw. analizy danych porównawczych (tzw. benchmark study).

Analiza danych porównawczych – jest to opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń pomiędzy podmiotami wraz z podaniem źródła tych danych.Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnik dostępne. W przypadku braku takich danych, podatnik załącz do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Sprawozdanie w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z rajów podatkowych (CIT/PIT – TP)

Podmioty osiągające przychody lub koszty powyżej 10 mln EUR zobowiązane są do dołączenia do składanego zeznania podatkowego sprawozdanie w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z rajów podatkowych. Sprawozdanie to pozwoli władzom skarbowym na zebranie bardzo dokładnych informacji o podatniku oraz o rodzajach transakcji przez niego zawieranych, ich wartości i istotności. Będzie zatem istotnym narzędziem władz skarbowych do wyszukiwania i typowania podmiotów do kontroli skarbowej oraz typowania transakcji, które mają być przedmiotem szczególnego zainteresowania. Sprawozdanie to podatnik złoży na formularzu CIT-TP.

Dokumentacja grupowa (tzw. master file)

W przypadku podatnika (lub spółki niebędącej osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału), jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 mln EUR, sporządzona przez niego dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik(obok tzw. dokumentacji podstawowej).

Raportowanie według krajów  (Country by country reporting)

Podmioty krajowe, których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 EUR mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowej sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie (tzw. country-by-country reporting). Sprawozdanie to składane jest na formularzu CIT-CBC . Podmiot przekraczający ww. próg 750 mln EUR zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji lokalnej, analizy porównywalności oraz dokumentacji grupowej.

Żądanie organu przedłożenia dokumentacji przez podatnika

Dodatkowo organ podatkowy może zażądać od podatnika sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza wskazanych wyżej limitów, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń.

Termin sporządzania dokumentacji podatkowej i oświadczenie zarządu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej przedłużeniu do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego ulega termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania

Obowiązek dokumentacyjny obejmuje transakcję lub sumę transakcji między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 • 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego* (tylko dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych); albo
 • 30 000  EUR  –  w  przypadku  świadczenia  usług,  sprzedaży  lub  udostępnienia  wartości niematerialnych i prawnych; albo
 • 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 EUR.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego
w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek dokumentacyjny obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego
w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Ponadto obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również transakcje realizowane przez grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw. Przy czym wymienione powyżej grupy nie będą musiały sporządzić dokumentacji podatkowych do dwóch rodzajów transakcji:

 • odpłatnego zbycia na rzecz grupy produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
 • odpłatnego zbycia przez grupę na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

W przypadku pozostałych transakcji zawieranych w ramach wskazanych powyżej grup jeśli zostanie przekroczony odpowiedni limit transakcyjny, wówczas wystąpi obowiązek dokumentacyjny.

Kwoty wskazane w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja.

*Kapitał zakładowy określa się na podstawie kwoty kapitału zakładowego / akcyjnego, zgodnego z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednich jego korekt wynikających z regulacji podatkowych (art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Korekty obejmują następujące elementy:

1) kwotę zadeklarowaną, lecz faktycznie nie wpłaconą na kapitał zakładowy

2) kwotę kapitału zakładowego pokrytą z wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) [konwersja wierzytelności na kapitał];

3) kwotę wartości  niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się  odpisów amortyzacyjnych, a wniesionych aportem na pokrycie tego kapitału zakładowego.

Przypisy

*Kapitał zakładowy określa się na podstawie kwoty kapitału zakładowego / akcyjnego, zgodnego z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednich jego korekt wynikających z regulacji podatkowych (art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Korekty obejmują następujące elementy: kwotę zadeklarowaną, lecz faktycznie nie wpłaconą na kapitał zakładowy kwotę kapitału zakładowego pokrytą z wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) [konwersja wierzytelności na kapitał]; kwotę wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, a wniesionych aportem na pokrycie tego kapitału zakładowego.