Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (master file):

Opis grupy kapitałowej

 1. opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy
  i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących jej skład
 2. opis przedmiotu i zakres działalności prowadzonej przez grupę kapitałową

Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej

 1. ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi
 2. wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości
 3. wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych
 4. opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych
  i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty

Opis istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej

 1. ogólny opis sposoby finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje
  o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi
 2. wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu
 3. ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi

Informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej

 1. roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej
 2. wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty powiązane grupy kapitałowej jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

Szczegółowy zakres elementów grupowej dokumentacji cen transferowych określa rozporządzenie MF z dn. 21.12.2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych / podatku dochodowego od osób  fizycznych.

Dokumentacja grupowa (tzw. master file)

W przypadku podatnika (lub spółki niebędącej osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału), jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 mln EUR, sporządzona przez niego dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik (obok tzw. dokumentacji lokalnej).

Informacje te obejmują w szczególności:

 1. wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
 2. strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 3. opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
 4. opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
 5. opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
 6. opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
 7. opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej przedłużeniu do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego ulega termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania