Opis metody: metoda marży transakcyjnej netto polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji lub transakcjach z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką ten sam podmiot uzyskuje w transakcjach z podmiotami niezależnymi, lub marży uzyskiwanej przez podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach. Samą marżę netto można zdefiniować jako różnicę między łącznymi przychodami z analizowanej transakcji a poniesionymi kosztami, w tym także kosztami ogólnego zarządu. Ten szczególny typ kosztów odlicza się od przychodu uwzględniając stosunek, w jakim pozostaje uzyskany w związku z daną transakcją przychód do całkowitego przychodu zrealizowanego przez przedsiębiorstwo.

Podczas stosowania metody marży transakcyjnej netto należy zwrócić szczególną uwagę na różnice pomiędzy podmiotami, których marże są porównywane. Rozpatrzyć trzeba takie czynniki jak:

  1. konkurencja ze strony innych uczestników rynku i dóbr substytucyjnych,
  2. skuteczność i strategia zarządzania,
  3. pozycja rynkowa,
  4. różnice struktury kosztów oraz kosztu pozyskania kapitału,
  5. doświadczenie w działalności.

Metoda marży transakcyjnej netto pod względem technicznym jest podobna do metody koszt plus. Cechą różnicującą obie metody jest dowolność wyboru analizowanego wskaźnika rentowności, w odniesieniu do którego badana jest marża netto. Wskaźnikiem tym mogą być przykładowo marża operacyjna czy zwrot z zaangażowanych aktywów bądź z zaangażowanego kapitału (a nie tylko narzut na kosztach jak w wypadku metody rozsądnej marży). Obie metody różni też fakt, że w kalkulacji ceny metodą MTN uwzględnia się koszty ogólnego zarządu.

Podstawową zaletą metody MTN jest fakt, że marże netto są w mniejszym stopniu niż marże brutto zależne od różnic w funkcjach realizowanych przez przedsiębiorstwa w porównywanych transakcjach. Dodatkowo przy użyciu tej metody nie jest wymagane przeprowadzenie dokładnej analizy funkcjonalnej w stosunku do stron transakcji innych, niż podmiot badany. Krytycy metody zwracają jednak uwagę na szereg jej wad. W metodzie marży transakcyjnej netto są brane pod uwagę czynniki mające niewielki lub marginalny wpływ na zysk realizowany na transakcji, takie jak np. jakość i koszty zarządzania. Inną wadą jest analizowanie transakcji z punktu widzenia tylko jednego z zaangażowanych w nią podmiotów, co może wpłynąć na zafałszowanie wniosków i wyników osiąganych dzięki zastosowaniu metody MTN.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Badanie porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 3 Metody weryfikacji cen  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Wzór matematyczny:  CT = (KB + KP + KOZ) * (1 + m)

gdzie:

CT – cena transferowa
KB – koszty bezpośrednie
KP– koszty pośrednie związane z transakcją
KOZ -koszty ogólnego zarządu proporcjonalnie przypadające na transakcję
m – marża zysku wyrażona procentowo (oparta na wskaźnikach rentowności wyliczonych dla transakcji niekontrolowanej)