Cena definiowana jest jako wartość (najczęściej wyrażona w jednostkach pieniężnych), którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji.

Co to są ceny transferowe?

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są natomiast cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.

Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami lub kontrahentami, których rzeczywisty właściciel ma miejsce siedziby lub zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Określenie „ceny transferowej” jako pierwszy użył Jack Hirshleifer w analizie ekonometrycznej. Zbudował on model wskazujący punkt równowagi między marginalnym zyskiem brutto nabycia oddziału, a marginalnym kosztem krańcowym jego sprzedaży. Aktualny stan prawny definiuje cenę transferową jako „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy.

Ceny transferowe – definicja według OECD oraz ordynacji podatkowej

Ponadto w aktach  prawnych oraz literaturze przedmiotu można spotkać następujące definicje ceny transferowej (transakcyjnej):

  • Cena transferowa – wytyczne OECD: „Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom”.
  • Cena transferowa – ordynacja podatkowa: „Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

Zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle) stosowane pomiędzy podmiotami ceny transferowe powinny odpowiadać cenom, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.