Polskie akty prawne

Najważniejsze polskie akty prawne w zakresie cen transferowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
(Dz.U. Nr 21, poz. 86)

CIT

Pdf Icon

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 350)

PIT

Pdf Icon

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 137, poz. 926)

OP

Pdf Icon

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 535)

VAT

Pdf Icon

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz.U. Nr 121, poz. 591)

UoR

Pdf Icon

Wytyczne i raporty UE

Nazwa aktu prawnego

Zmieniony kodeks postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych 2009/C 322/01

www

Link Icon

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (2006/C 176/01)

www

Link Icon

Raport nt. stosowania danych porównawczych w UE

www

Link Icon

Raport końcowy nt. poprawy funkcjonowania Konwencji arbitrażowej

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. i związanych z nimi wniosków: 1) sprawozdania dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych oraz 2) sprawozdania dotyczącego porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych

www

Link Icon

Wytyczne i raporty OECD

Nazwa aktu prawnego

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

www

Link Icon

Action Plan on Base E+rosion and Profit Shifting

PDF

Pdf Icon

Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting

PDF

Pdf Icon

Transfer Pricing Comparability and Developing Countries

PDF

Pdf Icon

Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions

www

Link Icon

Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

www

Link Icon

Inne

Wytyczne PATA

PATA Transfer Pricing Documentation Package

PDF

Pdf Icon

Wytyczne ONZ

United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries

PDF

Pdf Icon