Zagadnienie cen transferowych pojawiło się w latach 60. XX wieku, najpierw na poziomie poszczególnych krajów (np. amerykańskie wytyczne dla transakcji między podmiotami powiązanymi w 1968 r.), a wobec pojawienia się sytuacji przerzucania obciążeń podatkowych między krajami wkrótce później na poziomie międzynarodowym.

Obecnie, temat cen transferowych jest przedmiotem zainteresowania kilku organizacji międzynarodowych, których opracowania i standardy wniosły wkład w różne aspekty rozliczeń transakcji między podmiotami powiązanymi i znalazły zastosowanie w krajowych przepisach, w tym polskich.

Nazwa aktu prawnego

Zmieniony kodeks postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych 2009/C 322/01

www

Link Icon

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (2006/C 176/01)

www

Link Icon

Raport nt. stosowania danych porównawczych w UE

www

Link Icon

Raport końcowy nt. poprawy funkcjonowania Konwencji arbitrażowej

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE

www

Link Icon

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. i związanych z nimi wniosków: 1) sprawozdania dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych oraz 2) sprawozdania dotyczącego porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych

www

Link Icon