Wraz ze zmianą przepisów o cenach transferowych w 2019 r. zmieniono przepisy o sankcjach karno-skarbowych wynikających ze stosowania tych przepisów. Wprowadzone przepisy art. 80e § 1 KKS oraz art. 56c § 1 KKS odnoszą się wprost do naruszenia obowiązków związanych ze złożeniem oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. zmianie uległa wysokość sankcji. Podsumowanie tych sankcji zawiera poniższa tabela.

Zakres obowiązkuPrzesłankiSkutki niedopełniania obowiązku
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych– Niezłożenie oświadczenia właściwemu organowi podatkowemu
– Złożenie oświadczenia po terminie
– Poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym w złożonym oświadczeniu
Kara grzywny do 720 stawek dziennych (tj. od 1 200,00 zł do 34 560 000,00 zł w 2023 r.)
W przypadku mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenia skarbowe.
Informacja o cenach transferowych– Niezłożenie Szefowi KAS informacji o cenach transferowych
– Złożenie informacji po terminie
– Złożenie nieprawdziwej informacji
Kara grzywny do 720 stawek dziennych (tj. od 1 200,00 zł do 34 560 000,00 zł w 2023 r.)
W przypadku mniejszej wagi kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Poza karami wynikającymi z obowiązków złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, obowiązują również inne sankcje opisane poniżej.

Grzywna do 120 stawek dziennych (art. 80 § 1 KKS)

Art. 80 [Zaniedbanie informacji podatkowej]

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Kodeks karny skarbowy w art. 80 § 1 stanowi, że nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia żądania (termin zawity) dokumentacji podatkowej, którą charakteryzuje się na gruncie polskiego prawa podatkowego jako informację podatkową, grozi karą grzywny do 120 stawek dziennych w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystu krotności (art. 23 § 3 KKS).

Przy obecnym, obowiązującym w 2023 roku poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę rozpiętość możliwej wymierzonej kary wynosi od 14 400,00 zł do 5 760 000,00 zł.


Wymiar grzywien za przewinienia skarbowe w 2023 r.

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe
Stawka dzienna: min. | maks.
minimalna grzywna
maksymalna grzywna
1/30 × 3.600 zł | 400 × 120 zł
120 × 120 zł
120 × 48.000,00 zł
120 zł – 48.000,00 zł
14.400,00 zł
5.760.000,00 zł

Grzywna do 240 stawek dziennych

Art. 80 [Zaniedbanie informacji podatkowej]

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 2. Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, podmiot wypłacający, podmiot gospodarczy lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3, 5 lub 7 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 2a. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948) podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1-2a złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej zgodnie z art. 80 § 3 KKS grozi również sankcja w wysokości do 240 stawek dziennych.

W tym przypadku rozpiętość możliwej wymierzonej kary wynosi 28.000,00 – 11.520.000,00 zł. W przypadku mniejszej wagi  sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


Wymiar grzywien za przewinienia skarbowe w 2023 r.

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe
Stawka dzienna: min. | maks.
minimalna grzywna
maksymalna grzywna
1/30 × 3.600 zł | 400 × 120 zł
240 × 120 zł
240 × 48.000,00 zł
120 zł – 48.000,00 zł
28.800,00 zł 
11.520.000,00 zł

Grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności, albo obydwie kary łącznie

Art. 54 [Uchylanie się od obowiązku podatkowego]

§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Art. 53 § 14.

Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ustawodawca przewiduje sankcje nie tylko ze względu na niewykonanie czy nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji podatkowej, ale także za nierzetelne jej przygotowanie. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeśli sąd zdecyduje się zastosować najwyższą przewidzianą w przepisie ilość stawek dziennych, to zakres kary wyniesie od 86 400,00 zł. do 34 560 000,00 zł. Ustawa przewiduje, że jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, tj. nie przekracza 200-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawca czynu określonego w art. 54 § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Oznacza to, że kara pozbawienia wolności grozi podatnikom w sprawach, których wartość przekracza w 2023 roku 720 000 zł.


Wymiar grzywien za przewinienia skarbowe w 2023 r.

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe
Stawka dzienna: min. | maks.
minimalna grzywna
maksymalna grzywna
1/30 × 3.600 zł | 400 × 120 zł
720 × 120 zł
720 × 48.000,00 zł
120 zł – 48.000,00 zł
86.400,00 zł 
34.560.000,00 zł