Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Od 01.01.2019 r. stawka sankcyjna podatku wynosząca 50% została zastąpiona nową instytucją „dodatkowego zobowiązania podatkowego”, ustalanego przez organ podatkowy.

Warunki zastosowania i wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego

W przypadku decyzji dotyczących podatku CIT lub podatku PIT, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wskazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania.

W przypadku, gdy:

– podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15.000.000,00 zł, lub

– strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej, w zakresie tej części podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, która wynika a zastosowania przepisów o cenach transferowych i dotyczy transakcji, dla której nie przedłożono dokumentacji podatkowej.

stawka wynosi 20% (podwojenie stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego)

Gdy powyższe przesłanki zaistnieją łącznie, stawka wynosi 30% (potrojenie stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego).

W przypadku uzupełnienia niekompletnej dokumentacji podatkowej w pełnym zakresie w terminie wskazanym przez organ podatkowym (nie dłuższym niż 14 dni) nie stosuje się przepisu odnoszącego się do nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej.

Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie stosuje się względem osoby fizycznej, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Możliwość ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego obejmuje wszystkie transakcje z podmiotami powiązany, tj. nie tylko te podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Sankcyjny podatek należny jest od każdego zaniżenia dochodu, również w przypadku straty z działalności.

Sankcja 50% w zakresie różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym a ustalonym przez organ podatkowy.

Zastosowanie stawki 50% nie zwalnia osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe i gospodarcze w spółkach lub osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek osobowych od odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.