Informacja o cenach transferowych

Informacja o cenach transferowych jest narzędziem stworzonym przez Ministerstwo Finansów, służącym do analizy stosowanych przez podatników cen w transakcjach kontrolowanych. Obowiązek składania informacji o cenach transferowych za pomocą formularza TPR- P / C został wprowadzony z dniem 1  stycznia 2019 roku. W poprzedzającym stanie prawnym obowiązywały uproszczone formularze CIT-TP oraz PIT-TP.

Informacja TPR musi zostać złożona do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Składana jest wyłącznie w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Do sporządzenia tej informacji zobowiązane są zarówno podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jak i podmioty, które korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji.

Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podatnikami a podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. „rajach podatkowych”).

W Informacji TPR wykazać należy:

  • transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, oraz
  • transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. „transakcje krajowe”), oraz
  • należności wypłacane na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, o ile wartość tych należności i umów przekroczy progi 100.000,00 zł,
  • należności wypłacane, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę lub zarząd w państwie i terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, o ile wartość tych należności przekroczy próg 500.000,00 zł.

Elementy informacji o cenach transferowych obejmują:

  1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana
  2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja
  3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja
  4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych
  5. informacje dotyczące metod i cen transferowych
  6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.