Ceny transferowe na świecie

W tej kategorii opisujemy wytyczne i raporty UE dotyczące cen transferowych, prezentując ewolucję tego zagadnienia od lat 60. XX wieku. Początkowo skoncentrowane na poziomie krajowym, takim jak amerykańskie wytyczne z 1968 roku, tematyka cen transferowych prędko zyskała międzynarodowy wymiar w obliczu przerzucania obciążeń podatkowych między krajami. Dzisiaj, jest to obszar zainteresowania wielu międzynarodowych organizacji, których opracowania i standardy miały znaczący wpływ na różne aspekty cen transferowych.

W dalszej części kategorii znajdują się profile poszczególnych krajów, zarówno członków OECD, jak i tych spoza organizacji. Prezentujemy obowiązujące regulacje prawne i praktyki w zakresie cen transferowych dla każdego z tych państw, dając czytelnikom wgląd w globalne różnice i podobieństwa w tym obszarze.

Omawiamy również rolę międzynarodowych organizacji rządowych (IGOs) w kontekście cen transferowych. Charakteryzujące się podmiotowością prawnomiędzynarodową, te organizacje posiadają zdolność do zawierania umów i podejmowania działań na arenie międzynarodowej. Ich działalność, obejmująca tworzenie związków między co najmniej trzema państwami i realizację określonych celów działania, ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki cen transferowych.

Ta sekcja stanowi zatem kompleksowe źródło informacji o historii, obecnych tendencjach i przyszłości cen transferowych.

Wytyczne i raporty UE

Zagadnienie cen transferowych pojawiło się w latach 60. XX wieku, najpierw na poziomie poszczególnych krajów (np. amerykańskie wytyczne dla transakcji między podmiotami powiązanymi w 1968 r.), a wobec pojawienia się sytuacji przerzucania obciążeń podatkowych między krajami wkrótce później na poziomie międzynarodowym. Obecnie, temat cen transferowych jest przedmiotem zainteresowania kilku organizacji międzynarodowych, których opracowania i standardy wniosły wkład w różne aspekty […]

Profile państw

Poniżej znajdują się profile poszczególnych krajów, zarówno członków OECD, jak i spoza OECD, przedstawiające obowiązujące regulacje prawne i praktyki w zakresie cen transferowych. Kraje członkowskie: Kraje nienależące do OECD:

Organizacje międzynarodowe

Międzynarodowe organizacje rządowe (IGOs)Organizacje międzynarodowe rządowe to zorganizowane związki przynajmniej trzech państw utworzone na mocy umów międzynarodowych. Powoływane są dla realizacji określonych w dokumentach założycielskich (zwyczajowo w statucie) celów działania.Organizacje międzyrządowe charakteryzuje podmiotowość prawnomiędzynarodowa, co oznacza, że mogą one posiadać i zaciągać we własnym imieniu prawa i obowiązki w prawie międzynarodowym. Wyraża się to przede wszystkim w możliwości zawierania umów […]