top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Metody zysku transakcyjnego

  Polegają na określeniu ceny transferu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w danej transakcji. W tej grupie wyróżnia się metodę podziału zysków i metodę marży transakcyjnej netto.

 • Ośrodek (centrum) zysku

  Jednostka odpowiedzialna za różnice pomiędzy przychodami a kosztami, czyli za ich wzajemną relację. Ośrodek taki sprawuje kontrolę zarówno nad kosztami (ich poziomem i miejscem powstawania), jak i nad przychodami (analogicznie jak centrum przychodów może samodzielnie decydować o cenach, strukturze asortymentowej i wielkości sprzedaży).
  Ośrodki odpowiedzialne za zysk to najczęściej zakłady finalne prowadzące sprzedaż zewnętrzną lub rzadziej zakłady półfabrykatów i zakłady pomocnicze prowadzące sprzedaż wewnętrzną.

 • Potencjał zysku

  Potencjał zysku oznacza oczekiwane przyszłe zyski. W niektórych przypadkach może obejmować straty. Określenie to jest często stosowane dla celów oszacowania wolnorynkowego wynagrodzenia za transfer dóbr niematerialnych lub działalności, lub dla obliczenia wolnorynkowego odszkodowania za rozwiązanie lub istotne renegocjowanie istniejących porozumień, gdy ustali się, że takie odszkodowanie lub wynagrodzenie miałoby miejsce między niezależnymi stronami w porównywalnych okolicznościach.

 • Straty i zyski nadzwyczajne

  Straty i zyski nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. Przykładowo na straty i zyski nadzwyczajne mogą składać się otrzymane lub wypłacone odszkodowania, a także skutki obniżenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego – po uprawomocnieniu się tych postępowań.

 • Zysk

  Zysk to dodatni wynik finansowy, nadwyżka sprzedaży nad ogólnymi wydatkami, stanowiąca realny zarobek przedsiębiorstwa, który uzyskuje się przez odjęcie kosztów od przychodów. Jest on przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz samofinansowania rozwoju.

 • Zysk brutto

  Zysk brutto to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania w danym okresie sprawozdawczym.

 • Zysk netto

  Zysk netto jest rzeczywistym miernikiem opłacalności działalności. Stanowi on nadwyżkę, która pozostaje po odjęciu podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń od zysku brutto przedsiębiorstwa.

 • Zysk operacyjny

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami firmy w ramach podstawowej działalności. Zysk operacyjny nie uwzględnia zysków i strat nadzwyczajnych, podatków oraz wyników z działalności inwestycyjnej i z transakcji finansowych.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991