Ceny transferowe krok po kroku

W tej kategorii opisujemy szczegółowo aspekty cen transferowych, które są kluczowe w transakcjach między podmiotami powiązanymi kapitałowo, rodzinne lub osobowo. Ceny transferowe odgrywają istotną rolę w międzynarodowych relacjach gospodarczych, a ich zrozumienie i właściwe stosowanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw działających na różnych rynkach.

Zaczynamy od wyjaśnienia zasady ceny rynkowej, która jest międzynarodową normą stosowaną do ustalania cen transferu dla celów podatkowych. Następnie przechodzimy do analizy pojęcia transakcji kontrolowanej, które pojawiło się w polskim porządku prawnym w 2019 roku. W tym kontekście rozważamy, jak ceny transferowe są rozpatrywane w konkretnej transakcji i jakie są kluczowe aspekty w ich identyfikacji oraz weryfikacji. Skupiamy się również na obowiązkach związanych z cenami transferowymi, szczególnie w kontekście transakcji realizowanych przez podmioty powiązane. Wyjaśniamy, jak ważne jest prawidłowe określenie powiązań między podmiotami, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i unikać ryzyka podatkowego. Poruszamy również temat podmiotów z tzw. rajów podatkowych, które w polskim prawie określane są jako kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Na zakończenie, oferujemy obszerny słownik pojęć związanych z cenami transferowymi, aby ułatwić zrozumienie tej skomplikowanej materii.

Definicja cen transferowych

Cena definiowana jest jako wartość (najczęściej wyrażona w jednostkach pieniężnych), którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji. Co to są ceny transferowe? Ceny transferowe (ang. transfer pricing) są natomiast cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych […]

Zasada ceny rynkowej

Zasada ceny rynkowej (The arm’s lenght principle), zwana także zasadą dystansu lub zasadą ceny rynkowej, jest międzynarodową normą uzgodnioną przez państwa członkowskie OECD i powinna być przez nie stosowana w celu ustalania cen transferu dla celów podatkowych.1 Jest to kluczowe pojęcie w międzynarodowym prawie podatkowym, odnoszące się do ceny rynkowej, zgodnie z którą ceny ustalane między powiązanymi firmami powinny odpowiadać […]

Transakcja kontrolowana

Pojęcie transakcji kontrolowanej Prawidłowe rozumienie pojęcia transakcji jest ważne, gdyż ceny transferowe zawsze rozpatrywane są właśnie w kontekście konkretnej transakcji (lub ich sumy – jeśli przedmiot transakcji i ich warunki są tożsame). Definicja transakcji kontrolowanej pojawiła się po raz pierwszy w polskim porządku prawnym w 2019 roku. Zgodnie z jej brzmieniem transakcja kontrolowana „oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania […]