Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

W tej kategorii skupiamy się na zarządzaniu ryzykiem cen transferowych, kluczowym elemencie strategii podatkowej firm na rynku międzynarodowym.

Rozpoczynamy od „bezpiecznych przystani” (safe harbour), omawiając uproszczenia dla transakcji usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek, zgodnie z nowelizacją przepisów i standardami OECD. Następnie przechodzimy do porozumień cenowych APA, które ustalają kryteria wyceny transferu dla kontrolowanych transakcji przed ich realizacją. Szczególną uwagę zwracamy na wybór najodpowiedniejszej metody weryfikacji cen transferowych, zalecaną przez polskie prawo i OECD, uwzględniającą warunki między podmiotami powiązanymi. Omawiamy także metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej (MPCN), która porównuje ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi i niezależnymi, oraz metodę ceny odprzedaży (MCO), obliczającą cenę rynkową poprzez obniżenie ceny transakcji z podmiotem niezależnym o marżę ceny odprzedaży.

W dalszej części opisujemy metodę koszt plus, ustalającą cenę sprzedaży na podstawie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, oraz metodę marży transakcyjnej netto, analizującą marżę zysku netto w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zakończeniem jest omówienie metody podziału zysku (MPZ), określającej i dzielącej łączne zyski między podmioty powiązane, bazującej na wspólnym standardzie rachunkowości. Każdy z tych tematów jest szczegółowo omówiony, dostarczając kluczowych informacji i praktycznych wskazówek.

Safe harbour

Bezpieczne przystanie (Safe harbour) Wraz z nowelizacją przepisów dotyczących cen transferowych wprowadzone zostały uproszczenia (j. ang. safe harbour) obejmujące transakcje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej, a także pożyczek. W załącznikach do ustawy o CIT i ustawy o PIT zawarto przykładowy katalog świadczeń, mogących stanowić usługi mające charakter usług o niskiej wartości dodanej. Katalog ten został stworzony na podstawie dorobku OECD oraz […]

APA

Porozumienie cenowe APA Uprzednie porozumienia cenowe (advance pricing arrangement – APA)1 stanowią istotne narzędzie dla firm działających na arenie międzynarodowej. Porozumienia cenowe pozwalają na wcześniejsze ustalenie metod wyceny transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, minimalizując ryzyko podatkowe i niepewność związaną z przyszłymi. zobowiązaniami podatkowymi. Proces zawierania uprzednich porozumień cenowych Porozumienie APA może obejmować wszystkie zagadnienia dotyczące ustalania ceny transferu albo może zostawić podatnikom […]

Metody weryfikacji cen transferowych

Zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz z wytycznymi OECD wybór metody wyceny transferu powinien prowadzić do znalezienia najwłaściwszej metody dla konkretnego, weryfikowanego przypadku. Zgodnie z art. 11d ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności: – warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, – dostępność informacji […]