Obowiązki sprawozdawcze

W tej kategorii omawiamy obowiązki sprawozdawcze związane z cenami transferowymi w Polsce, podkreślając znaczenie polskich regulacji, wytycznych UE i OECD. Zwracamy uwagę na obowiązek dokumentacyjny jako formalno-prawny wymóg, który wymaga sporządzenia dokumentacji opisującej transakcje zgodnie z lokalnymi regulacjami.

Wyjaśniamy, że od 2019 roku dokumentacja cen transferowych sporządzana jest na dwóch poziomach: lokalnym i grupowym. Lokalna dokumentacja obejmuje opis podmiotu powiązanego, jego struktury zarządczej, działalności oraz analizę funkcji, ryzyk i aktywów. Grupowa dokumentacja, znana jako „master file”, zawiera informacje o strukturze właścicielskiej grupy kapitałowej, zakresie działalności i wartości niematerialnych. Podkreślamy istotność dowodzenia rynkowości cen transferowych, co wymaga analizy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i niezależnymi, uwzględniając dane finansowe i handlowe. Omawiamy także informację o cenach transferowych – narzędzie służące do analizy stosowanych cen w transakcjach kontrolowanych, wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w 2019 roku. Zwracamy uwagę na obowiązek składania tej informacji za pomocą formularza TPR-P/C.

Na koniec, przybliżamy temat korekt cen transferowych, które mogą wynikać z różnych czynników, jak zmiany warunków ekonomicznych czy odchylenia od algorytmów cenowych. Omawiamy również raportowanie według krajów (Country-by-country reporting, CbC), które dotyczy podmiotów krajowych o skonsolidowanych przychodach przekraczających 750 milionów euro.

Obowiązek dokumentacyjny

Niezwykle istotnym elementem w kontekście cen transferowych jest dokumentacja podatkowa. To formalno-prawny wymóg, który został nałożony na podatników przepisami określonego państwa. Polega on na sporządzeniu dokumentu, w którym opisuje się zgodnie z wytycznymi oraz regulacjami podatkowymi transakcję bądź sumę transakcji podlegających takiemu obowiązkowi. Szczegółowe wytyczne oraz obowiązujące przepisy związane z dokumentacją podatkową cen transferowych odmienne są w każdym państwie. W […]

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Elementy dokumentacji cen transferowych Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2019 roku dokumentacja cen transferowych sporządzana jest na dwóch poziomach: Lokalna dokumentacja cen transferowych, Grupowa dokumentacja cen transferowych. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) Opis podmiotu powiązanego: opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego Opis transakcji, w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów: przedmiot […]