Nachricht

Steuerverfahren in zweiter Instanz

Postępowanie podatkowe w II instancji, tzw. postępowanie odwoławcze jest wszczynane przez podatnika, który otrzymał nieprzychylną decyzję w postępowaniu podatkowym w I instancji. Odwołanie od decyzji organu I instancji jest wnoszone za pośrednictwem tego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżanej decyzji. Należy mieć również na uwadze, iż wniesienie odwołania do organu II instancji we właściwym terminie, nie wstrzymuje […]

Postępowanie podatkowe w II instancji, tzw. postępowanie odwoławcze jest wszczynane przez podatnika, który otrzymał nieprzychylną decyzję w postępowaniu podatkowym w I instancji. Odwołanie od decyzji organu I instancji jest wnoszone za pośrednictwem tego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżanej decyzji. Należy mieć również na uwadze, iż wniesienie odwołania do organu II instancji we właściwym terminie, nie wstrzymuje wykonania decyzji organu I instancji.

Organ I instancji, który wydał zaskarżaną decyzję ma 14 dni na wydanie decyzji uchylającej uprzednio wydaną (tryb samokontroli) bądź przekazanie sprawy do organu odwoławczego. Odwołanie od decyzji wnoszone przez organ powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Niespełnienie wymogów wskazanych w przepisach ordynacji podatkowej dotyczących treści lub terminu odwołania skutkuje wydaniem przez organ II instancji postanowienia zamykającego postępowanie odwoławcze. Postanowienie takie jest ostateczne dla postępowania w II instancji, jednak dopuszczalne jest wniesienie na nie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku spełnienia formalnych wymogów przez podatnika, organ II instancji dokonuje ponownego rozpatrzenia sprawy. W postępowaniu organu II instancji obowiązują te same zasady postępowania co w przypadku spraw przed I instancją.

Organ II instancji w toku postępowania może przeprowadzić dodatkowe uzupełniające postępowanie dowodowe, bądź też uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z naszego doświadczenia wynika, że w skomplikowanych sprawach II instancja często przedłuża okres wydania decyzji, nie mając obowiązku jego rozpatrzenia w określonym terminie.

Zarówno w trakcie postępowania przed I i II instancją podatnik może przedkładać wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednak zasadnicze czynności dowodowe organu powinny być rozpatrywane w postępowaniu przed I instancją.

W toku postępowania podatkowego w II instancji, organ podatkowy może wydać następujące rozstrzygnięcia:

  • decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji,
  • decyzję uchylającą decyzję organu I instancji w całości lub w części i rozstrzygającą w tym zakresie co do istoty sprawy,
  • decyzję uchylającą decyzję organu I instancji w całości lub w części i umarzającą postępowanie w sprawie,
  • decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze,
  • decyzję uchylającą w całości decyzję organu I instancji, mocą której przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Od wydanej decyzji organu II instancji, podatnikowi przysługuje wniesienie skargi na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Gerichtsverfahren vor dem Landesverwaltungsgericht

Der Zugang der Entscheidung der Behörde zweiter Instanz, mit der der Steuerpflichtige nicht einverstanden ist, berechtigt ihn, innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (WSA) einzulegen. Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts entscheidet darüber, ob die Entscheidungen der Behörden erster und zweiter Instanz sowohl im Hinblick auf das Verfahren, insbesondere das Beweisverfahren, als auch auf die ordnungsgemäße Rechtsanwendung […]

Der Zugang der Entscheidung der Behörde zweiter Instanz, mit der der Steuerpflichtige nicht einverstanden ist, berechtigt ihn, innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (WSA) einzulegen.

Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts entscheidet darüber, ob die Entscheidungen der Behörden erster und zweiter Instanz sowohl im Hinblick auf das Verfahren, insbesondere das Beweisverfahren, als auch auf die ordnungsgemäße Rechtsanwendung rechtskonform ergangen sind. Daher führt das PAC kein Beweisverfahren durch, sondern prüft nur, ob die Behörden das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt haben, und überprüft die Richtigkeit der Auslegung und Anwendung der Vorschriften, die die Grundlage für die Bemessung von Steuerrückständen bilden.

Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts kann die Entscheidungen der Finanzbehörden aufheben oder die Beschwerde mit der Feststellung abweisen, dass sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Im Falle einer negativen Entscheidung des Woiwodschaftsverwaltungsgerichts kann der Steuerzahler beim Obersten Verwaltungsgericht in Warschau Berufung einlegen. Die Frist zur Prüfung der Beschwerde durch das Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Wrocław beträgt ca. 1 Jahr.

Gerichtsverfahren vor dem Obersten Verwaltungsgericht

Im Falle einer negativen Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat der Steuerpflichtige das Recht, eine Beschwerde beim Obersten Verwaltungsgericht einzureichen, die von einem professionellen Anwalt vorbereitet werden muss. Das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts ist die endgültige Entscheidung des Gerichts in Polen. Im Falle eines negativen Urteils des Obersten Verwaltungsgerichts kann in begrenztem Umfang Berufung beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden, wenn nachgewiesen werden kann, […]

Im Falle einer negativen Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat der Steuerpflichtige das Recht, eine Beschwerde beim Obersten Verwaltungsgericht einzureichen, die von einem professionellen Anwalt vorbereitet werden muss. Das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts ist die endgültige Entscheidung des Gerichts in Polen.

Im Falle eines negativen Urteils des Obersten Verwaltungsgerichts kann in begrenztem Umfang Berufung beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Bestimmungen des polnischen Rechts mit den europäischen Bestimmungen unvereinbar sind in das polnische Rechtssystem integriert. Wie oben, beträgt die Frist für die Prüfung einer Beschwerde durch das Oberste Verwaltungsgericht ca. 1 Jahr.