Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa podejmowana jest przez organy podatkowe z urzędu. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani podatnicy (płatnicy lub inkasenci) wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Wszczęcie postępowania kontrolnego upoważnia organ podatkowy do wystąpienia do podatnika w trybie art. 9a ust. 4 uCIT (odpowiednie regulacje uPIT) o przedstawienie DPCT w terminie 7 dni. Organ podatkowy może również zwrócić się do podatnika o przedstawienie wszystkich dowodów potwierdzających zapisy dokonane w DPCT. W szczególności organ podatkowy może zażądać przedstawienia uwierzytelnionych oraz przetłumaczonych kopii dokumentów obcojęzycznych, a związanych z realizacją transakcji udokumentowaną DPCT.

Należy zaznaczyć, iż z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli, który powinien zawierać m.in.:

  • wskazanie kontrolowanego,
  • wskazanie osób kontrolujących,
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli,
  • opis dokonanych ustaleń faktycznych,
  • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów,
  • ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,
  • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji.

W opisie dokonanych ustaleń protokół stwierdza stan faktyczny dotyczący realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jeżeli stan faktyczny ustalony przez organ podatkowy odbiega od przedstawionego przez podatnika w dokumentacji podatkowej oraz potwierdzonych innymi dowodami, w takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania podatkowego określającego dochód (stratę) we właściwej, zdaniem organu, wysokości.