Postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Otrzymanie decyzji organu II instancji, z którą podatnik się nie zgadza upoważnia go do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wyrok wydany przez WSA rozstrzyga o tym czy decyzje organu I i II instancji wydane były zgodnie z prawem zarówno w aspekcie proceduralnym, w szczególności postępowania dowodowego oraz prawidłowości zastosowania przepisów prawa. Dlatego też WSA nie prowadzi postępowania dowodowego, a jedynie bada czy organy prawidłowo przeprowadziły to postępowanie oraz weryfikuje prawidłowość interpretacji i zastosowania przepisów będących podstawą wymiaru zaległości podatkowych.

Wyrok WSA może uchylić decyzje organów podatkowych lub oddalić skargę uznając, że nie naruszają one obowiązującego prawa. W przypadku negatywnego wyroku WSA podatnikowi przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin rozpatrzenia skargi przez WSA we Wrocławiu wynosi ok. 1 roku.